JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIU JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectare și execuție aducțiune apă pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din satul Sârbi, comuna Fărcașa, aferent proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în județul Maramures

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raport al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice precum şi ale art.44,alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. c) și f) şi art. 97 alin. (1) din Legea 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru Proiectare și execuție aducțiune apă pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din satul Sârbi, comuna Fărcașa, aferent proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în județul Maramureş. Valoarea investiţiei este de 229.000,00 lei cu T.V.A.
          Indicatorii tehnico-economici supuşi aprobării sunt:
  • Conducta PEHD în diametru de 75 mm – în lungime de 310 ml;
  • Cămin cu apometru – 1 buc;
  • Rezervor din fibra de sticla de 50 mc;
  • Durata de realizare a serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie este de 2 luni.

          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice și Administraţiei Publice;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”şi două neparticipări în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 226

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.