JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „MODERNIZARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI EXTINDERE CORP C1”-CASA POARTĂ, str. Dealul Florilor nr.1, Baia Mare, județul Maramureș
 
          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Investiţii;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile:
  • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţi finanţate din fonduri publice;
  • art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. (f), art.182, alin. (1) şi ale art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „MODERNIZARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI EXTINDERE CORP C1” – CASA POARTĂ, str. Dealul Florilor nr.1, Baia Mare, județul Maramureș astfel:
Indicatori tehnici ai obiectivului de investiții:
Suprafața construită propusă = 149 mp
Suprafața desfășurată propusă = 289 mp
Indicatorii economici ai obiectivului de investiţii:
Valoarea totală a investiției este: 557.627,67 lei (inclusiv T.V.A.), din care
Valoarea lucrărilor C+M este: 490.461,60 lei (inclusiv T.V.A.),
Durata de realizare a investiției este de 1 an și 6 luni.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 213
Baia Mare, 26 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.