JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între C.E.C. Bank S.A. şi Judeţul Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 10740/18.09.2019 privind necesitatea prelungirii perioadei de angajare a sumelor contractate prin Hotărârea nr.164/2013;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş:
 • nr. 8/2013 privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean;
 • nr. 22/2013 pentru modificarea Hotărârii nr.8/2013 privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. b), art.182, alin.(1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între C.E.C. Bank S.A. şi Judeţul Maramureş, cu modificările și completările ulterioare, în sensul prelungirii perioadei de angajare (de tragere) a sumelor din creditul contractat cu încă 12 luni.
          Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, în calitate de ordonator principal de credite, să semneze actul adiţional la Contractul de Credit de Investiţii, în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotârâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • C.E.C. Bank S.A.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Nr. 211
Baia Mare, 26 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.