JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea Ajutorului de minimis individual pentru Club Sportiv Minaur Baia Mare- echipa de handbal masculin

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul Direcției economice și patrimoniu, Raportul Direcției Juridice, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de:
 • Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013,
 • Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 34/2012 privind aprobarea alocării de sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurilor sportive de performanţă de prim eşalon;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 22/2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 43/2018 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018, pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non profit de interes general în domeniul sportului;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 44/2018 privind stabilirea structurilor sportive de performanță de prim eșalon care vor beneficia de finanțarea programelor sportive în anul 2018;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 29/2018 privind aprobarea normelor financiare actualizate referitoare la utilizarea sumelor alocate de Consiliul județean prin contracte de susținere a activităților sportive;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 63/2018 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Club Sportiv Minaur Baia Mare – echipa handbal masculin; -
 • Analiza de oportunitate nr. 7412/09.08.2018 privind aprobarea ajutorului de minimis individual pentru Club Sportiv Minaur Baia Mare - echipa de handbal masculin;
 • Adresa nr. 7411/09.08.2018 către Instituția Prefectului – Județul Maramureș cu privire la informarea despre intenția Consiliului județean Maramureș de a institui ajutorul de minimis individual pentru Club Sportiv Minaur Baia Mare- echipa de handbal masculin;
 • Avizul Consiliului Concurenței nr.11124/10.09.2018 referitor la proiectul ajutorului de minimis individual pentru Club Sportiv Minaur Baia Mare - echipa de handbal masculin;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă ajutorul de minimis individual pentru Club Sportiv Minaur Baia Mare, echipa de handbal masculin, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat pentru anul 2018 este în cuantum de 200.000 lei, defalcată după cum urmează:
 • Tranșa 1: 50.000 lei
 • Tranșa 2: 150.000 lei
          Art.3. Se ia act de faptul că acordarea ajutorului de minimis se fundamentează pe prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013 și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană;
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;
 • Consiliului Concurenței;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Clubului Sportiv Minaur Baia Mare - echipa de handbal masculin.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 septembrie 2018
Nr. 206

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.