JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului județean Maramureș, Raportul comun al Direcţiei Economice şi Patrimoniu și a Direcției Tehnice şi Investiţii, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor O.G. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă Normative proprii de cheltuieli privind acţiunile de protocol pe categorii de organizatori şi eveniment, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
          (2) Cheltuielile aferente acţiunilor de protocol efectuate anual de Consiliul judeţean Maramureş nu vor depăşi o sumă reprezentând 4% calculat asupra creditelor aprobate pentru cheltuielile de personal, aferente aparatului propriu de specialitate.
          Art.2. (1) Numărul maxim de autoturisme din dotarea Consiliul judeţean Maramureş se stabileşte la șase.
          (2) Pentru asigurarea managementului şi implementării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, precum şi pentru activităţile de control al traficului pe drumurile judeţene, administrative şi de aprovizionare, Consiliul judeţean Maramureş poate utiliza autoutilitare în numărul şi categoria necesară activităţilor respective.
          Art.3. (1) Nivelul cheltuielilor pentru combustibili se aprobă anual prin bugetul propriu şi nu va depăşi 4% calculat asupra creditelor aprobate pentru cheltuielile de personal aferente aparatului propriu de specialitate.
          (2) Consumul de combustibil pe fiecare autovehicul în parte va fi urmărit pe baza consumului specific şi decontat pe bază de documente justificative.
          (3) Anual, prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului judeţean, după aprobarea bugetului, se vor stabili limitele maxime de combustibil pentru fiecare autoturism în vederea încadrării în nivelul cheltuielilor cu această destinație stabilit prin buget.
          (4) Consiliul judeţean Maramureş va acționa pentru înnoirea parcului de autovehicule, în condiţiile legii, pentru a se asigura reducerea consumului de combustibili şi pe această bază reducerea cheltuielilor cu combustibilii.
          Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 198/2015 pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul O. G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Direcției Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Serviciul Relaţii Publice şi Promovarea Județului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 septembrie 2018
Nr. 205

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.