JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureş, la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei economice şi patrimoniu nr. 14302/17.09.2020;
  • Avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 31/28.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Maramureş, pe anul 2020, Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş privind aprobarea virărilor de credite bugetare pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului, pe anul 2020 prin care fondul de rezervă a fost suplimentat, precum şi art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. a) şi ale art.182 alin. (1), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului Judeţean Maramureş, a sumei de 51,85 mii lei pentru finanţarea diferitelor acţiuni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţia Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 191
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru”, o „abţinere” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.