JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică – Serviciul administraţie publică - Biroul resurse umane nr.14229/16.09.2020
 • Raportul de specialitate la Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. ___/2020;
 • Nota de fundamentare nr. 4508/15.08.2020 a Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 14179/16.09.2020;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureş nr. 221/26.09.2019 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 15, lit. b) şi c) din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
 • Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativului de personal pentru asistenţă medicală spitalicească, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama Spitalului de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare, modificată, prin suplimentarea cu 11 posturi în regim contractual, cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, modificat, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Anexei nr.12 la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.31/2020 privind aprobarea bugetului Judeţului Maramureş, pentru anul 2020.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Biroul Resurse Umane;
 • Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Nr. 190
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi „pentru”, o „abţinere” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.