JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2009 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, În temeiul prevederilor art. 27 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a art. 283, 287 şi 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat prin Legea nr. 343/2006, a Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006, ale art. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41 alin. (4), lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor aprobată prin Legea nr. 82/1998 cu modificările şi completările ulterioare, În baza art. 91, alin. (3), lit. c) şi art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art. 1. Se aprobă taxele şi tarifele pentru anul 2009, potrivit anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 2. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului judeţean Maramureş nr.91/28.06.2007 şi nr.102/31.07.2007. Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia planificare teritorială şi urbanism, Direcţia economică şi Direcţia juridică şi administraţie publică, Direcţia tehnică, precum şi instituţiile din subordine. Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Direcţiei planificare teritorială şi urbanism; - Direcţiei tehnice; - Direcţiei economice; - Instituţiilor din subordine. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr.186

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.