JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Contractului de asistenţă juridică şi reprezentare a Judeţului Maramureş în litigiul ce formează obiectul Dosarului nr. 102/2019 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate comun al Direcției Juridice şi Administrație Publică şi Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând Hotărârea Consiliului Județean Maramureş nr. 127/31 mai 2017 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și de reprezentare a Autorității Contractante Județul Maramureș, în litigiul având ca obiect revendicarea privind costuri suplimentare și daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum - GF S.R.L. modificată prin Hotărârea nr. 243/2017 prin care se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de asistenţă şi de reprezentare în litigiile privind proiectul „Sistemul de management integrat al deşeurilor în Judeţul Maramureş”, Cod SMIS 24129;
          Văzând Procesul verbal din 20.12.2019 al Comisiei de stabilire şi verificare a obiectului şi condiţiilor de încheierea contractelor pentru servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în litigiul de arbitraj din Dosarul 102/2019, care precizează „clauzele din contractul propus sunt conforme cu cerinţele legale în vigoare”;
          În baza prevederilor art.1. alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare, și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea Contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în litigiul de arbitraj din Dosarul 102/2019 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, având ca obiect cererea formulată de S.C. „Victor Construct” S.R.L., în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.243/2017 privind achiziționarea serviciilor juridice de asistență si de reprezentare în litigiile privind proiectul „Sistemul de management integrat al deşeurilor în Judeţul Maramureş”, Cod SMIS 24129.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Nr. 17
Baia Mare, 29 ianuarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, o „abţinere” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 ianuarie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.