JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi adresele nr. 95/10.05.2018 şi nr. 312/20.06.2018 ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale - Departamentul Identitate Naţională, privind manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a Centenarului Marii Uniri şi a Primului Război Mondial aprobate de către Comitetul Interministerial pentru Centenar şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru Strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Luând în considerare notele de fundamentare nr. 1/116 din 12.06.2018 înaintată de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureș, nr. 2056 din 29.05.2018 a Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, nr.20515 din 05.06.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, nr.1374 din 19.06.2018 a Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte, prin care se fundamentează oportunitatea și necesitatea investițiilor;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Maramureş pe anul 2018 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 846,90 mii lei ca urmare a majorării Subvenţiilor primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor proiecte, destinate secţiunii de funcţionare a bugetului local.
          (2) Sinteza influenţelor din modificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri este prezentată în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă majorarea cu 26,90 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din rectificarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 iunie 2018. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zetea Gabriel Valer
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 iunie 2018
Nr. 138

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.