JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a judeţului Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”, în vederea finanțării în comun a programului „întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive“

          Având Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatele Direcţiei juridice şi administraţie publică, al Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Adresele nr. 183 și nr. 923/ 2018 ale Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanțe, ale Comisiei juridice şi de disciplină şi ale Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport;
          Văzând prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 43/ 2018 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018, pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non profit de interes general, în domeniul sportului;
          În baza prevederilor art. 181, art. 20 lit. d) şi ale art. 81 alin. (2) din Legea nr. 69/ 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
          Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5) lit. a), pct. 6, ale alin. (6) lit. a) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Judeţean Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a Judeţului Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal în vederea finanțării în comun a programului „întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive“.
          Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 100 mii lei pentru finanțarea programului menționat la art.1 din prezenta.
          Art.3. Se aprobă încheierea contractului de finanțare pentru realizarea obiectivului prevăzut la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
          Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 154/2017 şi orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret;
  • Clubului Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 mai 2018. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 mai 2018
Nr. 136


ERATĂ

În cuprinsul Hotărârii Consiliului județean Maramureș nr. 136/2018 și al anexei acesteia, în loc de „Clubul Sportiv Municipal Știința Baia Mare” și „Clubul Sportiv Municipal” se va citi „Clubul Sportiv Municipal Baia Mare”, iar în loc de „Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Maramureș” și „Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a județului Maramureș” se va citi „Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș”.

SECRETAR AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.