JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun imobil – teren, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al comunei Şişeşti

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Hotărârea nr. 50/2017 a Consiliului Local al comunei Şişeşti şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi ale art. 863 lit. f) din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun imobil – teren, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al comunei Șișești în domeniul public al județului Maramureş.  
          Art.2. În mod corespunzător se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Comunei Şişeşti;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 133

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.