JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Luând în considerare nota de fundamentare nr.835/19.06.2017 prezentată de Compartimentul Informatică și Managementul Calității, nota de fundamentare nr.15/19.06.2017 prezentată de Biroul de Informare Turistică şi Salvamont din cadrul aparatului propriu al Consiliului județean Maramureș, precum și adresa nr.2233/12.06.2017 prezentată de Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, însoțită de nota de fundamentare și documentația aferentă;
          În temeiul prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Detalierea influenţelor intervenite în buget în urma modificărilor de la art. (1) este prezentată în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administrației Județene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcției „Arhitect Șef”;
  • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
  • Biroul de Informare Turistică şi Salvamont;
  • Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”şi o neparticipare la vot, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 132

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.