JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2019

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei economice şi patrimoniu nr. 9140/23.06.2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 58, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3751 din 13 decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. a), ale art.182, alin. (1), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din excedentul anual al bugetului Judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019, a sumei de 51,89 mii lei, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţia Tehnice şi Investiţii.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 114
Baia Mare, 29 iunie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 iunie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.