JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Judeţului Maramureș, pe anul 2020

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei economice şi patrimoniu nr. 9038/22.06.2020;
  • Adresa nr. MM/B/3466/21.05.2020 transmisă de C.E.C. Bank SA Sucursala Baia Mare, referitoare la clauzele contractului de credit RQ13105125662369/04.11.2013,
  • Adresa Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare nr. 2937/2020;
  • Adresa Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare nr. 17113/2020;
  • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al creditelor interne prin diminuarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 54.789,44 mii lei. Desfăşurarea veniturilor și cheltuielilor pe capitole, titluri, articole şi alineate este redată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020, prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma 3.334,71 mii lei. Desfăşurarea veniturilor și cheltuielilor acestor instituţii publice pe secţiuni, capitole, titluri, articole şi alineate este redată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administrația Județeană a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţia Economică şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 112
Baia Mare, 29 iunie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 iunie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.