Hotărârea nr. 101 din 20.12.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2006

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico-financiare, solicitările unor unităţi administrativ-teritoriale precum şi avizul favorabil al Comisiei de activităţi economico financiare;
          În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr.1776/14.12.2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
          În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza art. 104 (3) lit a) şi art. 109 (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor bugetelor locale cu suma de 4.653 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat;
          (2) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor bugetelor locale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 101

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.