JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Adresa nr. 617/18.09.2018 a Școlii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, Raportul Biroului resurse umane şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile:
  • O.U.G nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă organigrama pentru Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, cuprinsă în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă statul de funcţii pentru Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, cuprins în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare se abrogă.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Școlii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 236

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.