JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul Județean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul de specialitate al Biroului resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială, precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de:
 • Adresele Ministerului Sănătății nr. SP/ 9966/ 30.08.2018 şi nr. 47736/ 44188/ 27.09.2018 înregistrate la instituția noastră cu nr. 8142/05.092018 respectiv nr. 8833/28.09.2018;
 • Adresa Ministerului Sănătății – Direcția Management și structuri sanitare nr. SP 9412/13.08.2018 privind încadrarea și normarea la posturi fixe generale ale registratorilor medicali pe compartimentul de evaluare și Hotărârea Comitetului Director nr. 16900/2018;
 • Solicitarea nr. 22456/2018 a Spitalului Județean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

          În conformitate cu:
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 15 lit. b) și c) din H.G nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Mnisterul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 • Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama la Spitalul Județean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Statul de funcţii la Spitalul Județean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Spitalul Județean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare prin serviciul de specialitate va lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
          Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei, orice alte prevederi contrare se abrogă.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Biroului Resurse Umane;
 • Spitalului Județean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 235

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.