Hotărârea nr. 179 din 18.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
de completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliul judeţean Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Văzând prevederile art. 9 şi 10 din Legea nr. 144/ 2007 privind înfiinţare, organizare şi funcţionare Agenţia Naţională de Integritate,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (2), lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliul judeţean Maramureş după cum urmează:
          După art. 24 din Capitolul I Dispoziţii generale se adaugă următoarele articole:
          Art.241 În cadrul Consiliului judeţean Maramureş, persoanele care, în conformitate cu prevederile legale au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi de interese, le vor depune la persoana desemnată de Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş.
          Art. 242 Atribuţiile persoanei desemnate sunt următoarele:
  • primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi de interese ale personalului Consiliului judeţean Maramureş şi eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire;
  • pune la dispoziţia personalului formularele necesare;
  • oferă consultanţă pentru completarea corectă şi depunerea în termen a acestora;
  • evidenţiază declaraţiile de avere şi de interese în registru speciale, cu caracter public;
  • asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pe pagina de internet a Consiliului judeţean Maramureş în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaraţiile se păstrează pe pagina de internet cel puţin 5 ani de la publicare după care se arhivează potrivit legii;
  • trimite Agenţiei în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese primite;
  • publică pe pagina de internet a Consiliului judeţean Maramureş numele şi funcţia persoanelor care nu depun declaraţiile de interese, în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenţiei;
  • acordă consultanţă referitor la aplicarea prevederilor legale privind declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile, întocmeşte note de opinie în acest sens la solicitarea persoanelor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş, care au obligaţia depunerii declaraţiilor.
          Art.243 Dacă în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei persoana desemnată sau persoana care semnează declaraţia sesizează deficienţe în completarea acesteia, vor recomanda, în scris persoanei în cauză rectificarea declaraţiei în termen de cel mult de 20 de zile. Declaraţia rectificată împreună cu eventualele documente justificative se trimit de îndată Agenţiei.
          Art.II. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiilor şi compartimentelor funcţionale ale Consiliului judeţean Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 18 decembrie 2007
Nr. 179

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.