JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a unui teren din domeniul public al judeţului Maramureş, aferent Policlinicii nr. 2 Baia Mare și aprobarea constituirii unui drept de servitute către o parcelă de teren identificată prin Nr. cad. 106103 – Baia Mare, proprietar Petrean Liviu, Str. Progresului Nr. 17C

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, Adresa d-lui Petrean Liviu înregistrată la Consiliul judeţean Maramureş cu nr. 10962/20.11.2017, documentaţia cadastrală şi Referatele de admitere - Dezmembrare imobil - ale O.C.P.I. Nr.53692/2017 și nr. 60127/2017, Dispoziția Consiliului Judeţean Maramureş nr. 220/2008 şi avizele favorabile ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 618 alin. (1), art. 756, art. 861 alin. (1) şi art. 862 alin.(1) din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală de dezlipire în două loturi ( Lot 1= 683 mp și Lot 2 = 197mp) a unui imobil aparținând domeniului public al judeţului Maramureş - teren în suprafaţă totală de 880 mp, aferent Policlinicii nr. 2 Baia Mare, Str. Progresului nr.17, identificat prin C.F. nr. 119613, Nr. cadastral 119613 - Baia Mare - anexă la prezenta.
          Art.2. Se aprobă constituirea dreptului de servitute necontinuă şi pozitivă pe Lotul 1, în suprafaţă de 683 mp, în conformitate cu documentaţia cadastrală de dezlipirea terenului identificat prin C.F. nr. 119613, Nr. cadastral 119613 - Baia Mare către o parcelă de teren identificată prin Nr.cad.106103 – Baia Mare, proprietar Petrean Liviu, Str. Progresului Nr. 17C.
          Art.3. Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală de dezlipire în trei loturi (Lot 1= 4081 mp, Lot 2 = 290 mp și Lot 3 = 248 mp) a unui imobil aparținând domeniului public al judeţului Maramureş - teren în suprafaţă totală de 4619 mp, aferent Policlinicii nr. 2 Baia Mare, Str. Progresului nr.17, identificat prin C.F. nr. 119614, Nr. cadastral 119614 - Baia Mare - anexă la prezenta.
          Art.4. Se aprobă constituirea dreptului de servitute necontinuă şi pozitivă pe Lotul 2, în suprafaţă de 290 mp, în conformitate cu documentaţia cadastrală de dezlipire a terenului identificat prin C.F. nr. 119614, Nr. cadastral 119614 - Baia Mare către o parcelă de teren identificată prin Nr.cad.106103 – Baia Mare, proprietar Petrean Liviu, Str. Progresului nr. 17C.
          Art.5. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean pentru încheierea actului constitutiv al dreptului de servitute.
          Art.6. Toate cheltuielile aferente încheierii actului constitutiv al dreptului de servitute cad în sarcina solicitantului.
          Art.7. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;
  • Petrean Liviu, Str. Progresului nr. 17C.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 302

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.