JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a unui teren din domeniul public al judeţului Maramureş, aferent Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare și aprobarea constituirii unui drept de servitute către o parcelă de teren identificată prin Nr. cad. 106103 – Baia Mare, proprietar Petrean Liviu, Str. Progresului Nr. 17C

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, Adresa D-lui Petrean Liviu înregistrată la Consiliul judeţean Maramureş cu nr. 10962/20.11.2017, documentaţia cadastrală, Referatul de admitere - Dezmembrare imobil - al O.C.P.I. nr. 25187/2017 şi Dispoziția Consiliului judeţean Maramureş nr. 220/2008, avizele favorabile ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 618 alin.(1), art. 756, art. 861 alin (1) şi art. 862 alin.(1) din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală de dezlipire în trei loturi (Lot 1= 6722 mp, Lot 2= 217 mp şi Lot 3 = 314 mp) a unui imobil aparținând domeniului public al judeţului Maramureş - teren în suprafaţă totală de 7253 mp, aferent Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare, Str. Barbu Delavrancea nr. 25/A, identificat prin C.F. nr. 117349 , Nr. cadastral 117349 - Baia Mare - anexă la prezenta.
          Art.2. Se aprobă constituirea dreptului de servitute necontinuă şi pozitivă pe Lotul 2, în suprafaţă de 217 mp, în conformitate cu documentaţia cadastrală de dezlipire, către o parcelă de teren identificată prin Nr.cad.106103 – Baia Mare, proprietar Petrean Liviu, Str. Progresului Nr. 17C.
          Art.3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean pentru încheierea actului constitutiv al dreptului de servitute.
          Art.4. Toate cheltuielile aferente încheierii actului constitutiv al dreptului de servitute cad în sarcina solicitantului.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 303

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.