JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren din domeniul public al judeţului Maramureş aflat în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, adresa S.C. Magnus S.R.L. înregistrată cu nr. 7361/2017 și adresa nr. 12.262/2017 a Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, avizele favorabile ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f), ale art. 97 alin. (1) şi ale art. 123 alin.(1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă închirierea în condiţiile legii, a unei suprafețe de teren situat în Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr. 31, identificat conform Planului de situație Anexa la prezenta, teren aparținând domeniului public al judeţului Maramureş și aflat în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.
          (2) Terenul prevăzut la alin. (1) poate fi închiriat numai pentru amplasarea de tonete/containere pentru comercializarea de produse alimentare;
          Art.2. Atribuirea și încheierea contractului de închiriere se realizează de către Spitalul judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare în a cărui administrare se află terenul respectiv.
          Art.3. Cota parte de 50% din valoarea chiriei va fi virată Consiliului judeţean Maramureş.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice și patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare 31 octombrie 2017
Nr. 232

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.