Hotărârea nr. 223 din 27.10.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Motivezi şi îndepărtezi abandonul!” care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10i, Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Implementare Proiecte - Serviciul Unitate Implementare Proiecte precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget finanţe;
          În baza prevederilor art. 91, alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă implementarea în parteneriat a proiectului „Motivezi şi îndepărtezi abandonul!” conform Acordului de Parteneriat prezentat în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.
          Art.2. În situaţia admiterii la finanţare se aprobă cofinanţarea proiectului „Alături de tine pentru pasul următor” cu suma de 92.550,60 lei reprezentând 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente Consiliului judeţean Maramureş (partenerului 4 a proiectului), în valoare de 617.004,00 lei.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Dezvoltare şi Implementare Proiecte;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Valer Gabriel Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 octombrie 2016
Nr. 223

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.