ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2006

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico-financiare, precum şi avizul favorabil al comisiei de activităţi economico - financiare;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor finanţate din bugetul propriu al Consiliului judeţean Maramureş;
          În temeiul Hotărârilor nr. 1.508/2006, nr.1.762/2006 şi nr.1770/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş;
          Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 45 din 2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
          In baza art. 104 alin.(3) litera a) şi art. 109 din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2006, prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor totale cu suma de 2.742 mii lei, după cum urmează:
 • +4.442 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului propriu al judeţului, din care:
  • +3.000 mii lei pentru lucrări de refacere şi întreţinere drumuri judeţene, reprezentând „alte transferuri”;
  • +820 mii lei pentru Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic pentru subprogramul „Schi în România”, în staţiunea Izvoarele;
  • +622 mii lei pentru Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic pentru subprogramul „Schi în România”, în staţiunea Mogoşa;
 • -1.700 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului; pentru cheltuieli de capital la Direcţia de asistenţă socială şi pretecţie a copilului reprezentând reparaţii capitale la Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Sighetu Marmaţiei.
          Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului Ansamblului folcloric naţional „Transilvania” prin majorarea veniturilor proprii şi a cheltuielilor cu suma de 56 mii lei.
          Art.3. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în “Lista de dotări” pentru bugetul propriu, conform anexelor nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
 • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
 • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
 • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
 • Direcţiei economico-financiare;
 • Direcţiei tehnice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 102

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.