JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de validare a Dispoziţiilor Nr. 489/11.12.2014 şi Nr. 498/17.12.2014

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei şi al ministrului finanţelor publice nr. 2425/1656/8.12.2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, Hotărârea Guvernului nr.1056/2014 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor, Deciziile nr.71/09.12.2014 şi nr.73/17.12.2014 a şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş privind repartizarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal precum şi Dispoziţia nr.386/08.10.2014 privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2014 precum şi a art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 104 alin. (4) lit. a) şi al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se validează Dispoziţia nr. 489/11.12.2014 privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2014.
          (2) Se validează Dispoziţia nr. 498/17.12.2014 privind modificarea bugetului propriu pe anul 2014.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 22 decembrie 2014. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai Consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 22 decembrie 2014
Nr. 201

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.