JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi Investiţii nr. 16927/2020;
 • Adresa S.C. „Drumuri –Poduri Maramureş” S.A. nr. 2918/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, Comisiei pentru proiecte, strategii şi dezvoltare, Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi administrare patrimoniu precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 • Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş:
  • nr. 58/24.03.2020 privind aprobarea Planului de întreţinere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020;
  • nr. 137/31.07.2020 privind rectificarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020;
  • nr. 175/18.09.2020 privind completarea Planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020;
  • nr. 192/14.10.2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Maramureş, pe anul 2020;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. l), art. 182, alin (1) şi ale art.196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Planului de întreținere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020, cu modificarea în mod corespunzător a Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.137/2020, care se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia Tehnică şi Investiții;
 • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 204
Baia Mare, 10 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 10 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.