JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri temporare de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică – Serviciul administraţie publică - Biroul resurse umane nr. 17430/05.11.2020;
 • Nota de fundamentare nr. 4864/05.10.2020 a Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 15268/05.10.2020;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 190/18.09.2020 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, Comisiei pentru sănătate, Comisiei pentru muncă, solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 15, lit. b) şi c) din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
 • Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativului de personal pentru asistenţă medicală spitalicească, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului Ministrului Sănătății nr. 623/14.04.2020 pentru modificarea şi completarea OMS nr. 555/03.04.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID -19;
 • art. 15 lit. b) şi c) din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
 • Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a) şi lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă suplimentarea numărului de posturi la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, cu 11 posturi în regim contractual, pe durata stării de alertă, motivat de necesitatea înfiinţării unor puncte de lucru suplimentare.
          Art.2. Posturile aprobate conform art.1, sunt cuprinse în Organigrama şi în Statul de funcţii la pozițiile nr. 10, 11, 12, 13, 40, 41, 42, 43, 48, 160, 164, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Biroul Resurse Umane;
 • Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Nr. 203
Baia Mare, 10 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 10 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.