JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Construire locuinţe protejate cu regim de înălţime parter” Având în vedere: - Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş; - Raportul de specialitate al Direcției Tehnice şi Investiţii nr. 1992/2020; - Raportul de specialitate al Direcției Economice şi Patrimoniu nr. 2435/2020; - Avizul Comisiei tehnico-economică a A.N.P.P.D. nr. 4699/03.02.2020; - Adresa D.G.A.S.P.C. Maramureș nr. 5808/10.02.2020; - avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Ţinând cont de prevederile: - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; - art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Construire locuințe protejate cu regim de înălțime parter” astfel: A. Indicatori tehnici ai obiectivului de investiții:  Suprafața construită pentru o locuință = 258,00 mp.;  Suprafața utilă pentru o locuință = 207,00 mp.;  Suprafața totală construită (4 locuințe) = 1032,00 mp.;  Suprafața total utilă (4 locuințe) = 828,00 mp. B. Indicatorii economici ai obiectivului de investiţii: - Valoarea totală a investiţiei este de 3.445.368,98 lei (inclusiv T.V.A.), din care: C + M este de 2.588.909,64 lei (inclusiv T.V.A.) , C. Durata de realizare a lucrărilor este de 21 luni. Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare se abrogă. Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:  Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;  Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;  Direcţiei Economice şi Patrimoniu;  Direcţiei Tehnice şi Investiţii;  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş. PREŞEDINTE Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Nr. 41 Baia Mare, 28 februarie 2020 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 7 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.