JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Amplasare modul tip container cu funcţiunea de farmacie şi branşamente utilităţi”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Tehnice şi Investiţii nr.1995/11.02.2020;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 2436/2020;
 • Adresa Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş nr. 633/1703/2020;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, SECŢIUNEA 3: Studiu de Fezabilitate;
 • art. 35 și ale art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 89, alin. (6) şi alin. (9), art. 173, alin. (1) lit. (f), alin. (7), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Documentația tehnico-economică – Faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul „Amplasare modul tip container cu funcțiunea de farmacie şi branșamente utilități” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Amplasare modul tip container cu funcţiunea de farmacie şi branșamente utilităţi”, după cum urmează:
A. Indicatori tehnici
 • Modul container – L= 12 m, l= 6m,
 • Regim de înălțime - parter Sc. = 75,64 mp, Sup.= 68,98 mp;
B. Indicatorii economici:
 • Valoarea totală a investiţiei este de 476.311,78 lei (inclusiv T.V.A.), din care:
 • Valoarea de C + M este de 353.491,88 lei (inclusiv T.V.A.);
 • Valoarea cap.4.3 Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (modul containerizat) al Devizului general este de 111.205,50 lei (inclusiv T.V.A.).
C. Durata de realizare a investiţiei este de 6 luni.

          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
 • Serviciului de Ambulanţă Judeţean Maramureş.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 40
Baia Mare, 28 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” şi 8 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.