JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al județului pe anul 2019

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramure; 
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 15748/05.12.2019;
  • Adresa nr. 10416/28.11.2019 emisă de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
  • avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Ţinând cont de amendamentul formulat în plen al Comisiei de buget-finanţe şi aprobat cu unanimitate de voturi;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art.173, alin.(3), lit. a), art.182, alin.(1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Maramureş, pe anul 2019 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 2.684,00 mii lei. (2) Sinteza influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate este prezentată în anexele nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administrației Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcției Tehnice şi Investiţii.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

Aurica Todoran
Nr. 295
Baia Mare, 6 decembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 6 decembrie 2019. Au fost prezenţi 25 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.