JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2019

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi Investiţii nr. 15.004/2019;
 • Solicitarea nr. 3211/21.11.2019 a S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A.;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
 • amendamentul prezentat în plen de dl. Sas Ioan – Preşedinte al Comisiei pentru buget – finanţe;
          În baza prevederilor:
 • art. 22 din O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 87/06.05.2019 pentru aprobarea planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2019;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5) lit. l), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Realizarea cantităților fizice şi valorice fiind influențate în aceasta perioadă de starea vremii, ele se vor putea compensa între diverse categorii de lucrări dar fără a depăşi planul actualizat şi aprobat.
          Art.2. Se aprobă majorarea procentului de cheltuieli indirecte de la 10% la 15%.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
 • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S. A.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 284 
Baia Mare, 29 noiembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru” şi şase neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 noiembrie 2019. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.