JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului operativ și de măsuri privind asigurarea condițiilor de circulație pe rețeaua de drumuri de interes județean în iarna 2019-2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Investiții;
 • Solicitarea nr. 2826/22.10. 2019 a S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş:
 • nr. 43/ 22.03.2011 privind aprobarea înfiinţării şi stabilirea modului de operare a Serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene;
 • nr. 58/ 21.04.2011 de aprobare a Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene;
 • nr. 109/ 30.09.2011 privind completarea Caietului de sarcini şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de administrare a domeniului public al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene;
 • nr.59/23.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Maramureş;
 • nr. 108/ 30.09.2011 privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drum judeţean 186 situate în intravilanul oraşelor Dragomireşti, Săliștea de Sus, Seini şi Şomcuta Mare;
 • nr. 127/ 24.10.2011 privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drumuri judeţene situate în intravilanul oraşului Târgu Lăpuş;
 • nr. 12/24.01.2012 privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drumuri judeţene situate în intravilanul oraşului Ulmeni;
          Văzând prevederile:
 • O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare,
 • art. 22 din O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art.1 - 10 din O.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. l), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Programul operativ de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe rețeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
 • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S. A.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 283
Baia Mare, 29 noiembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru” şi şase neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 noiembrie 2019. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.