JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Contractului de delegare a Serviciului de Salubrizare a judeţului pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare a Proiectelor - Unitatea de Implementare a Proiectului SMID;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare dispozițiile art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
          Având în vedere modificările aduse Regulamentului și Caietului de sarcini ale Serviciului de salubrizare a județului aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Maramureş nr. 110 şi 245 din 2019;
          Analizând consecințele situației de urgență apărută pe amplasamentul CMID Sârbi determinată de fenomenele de alunecări de teren şi până la realizarea măsurilor de punere în siguranță a amplasamentului şi ulterior de finalizare a construcţiei depozitului conform şi a celorlalte investiții necesare operaționalizării activităților de pe amplasament;
          Conștienți de necesitatea adoptării unor masuri pentru asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare până la asigurarea condiţiilor de operaţionalizare a tuturor activităţilor componente a CMID;
          Văzând Adresa nr. 716611 din 19.11.2019 a ANRSC precum şi solicitarea S.C. DRUSAL S.A nr.5791 din 19.11.2019;
          Ținând cont de recomandările cuprinse în Adresa nr. 83224 din 27.11.2019 a Direcției Generale Programe Europene - Infrastructură Mare - din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;
          În baza prevederilor art. 8, alin. (3), lit. d²) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), alin. (5), lit. m), art. 182, alin. (1) și a art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a judeţului pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor încheiat între județul Maramureș prin Consiliul județean, în calitate de Delegatar şi S.C. DRUSAL S.A. în calitate de Delegat, conform Actului Adițional nr. 2, anexă la prezenta hotărâre ce cuprinde tarifele modificate ale serviciului și reglementările tranzitorii cuprinse în prezenta hotărâre până la operaționalizarea completă a CMID.
          Art.2. (1) Se aprobă depozitarea deșeurilor biodegradabile şi reziduale mixte colectate în amestec pe platforma de stocare temporară de la Satul Nou de Jos, amenajată și operată de operatorul delegat al CMID - S.C. DRUSAL S.A. iar ulterior pe o nouă platformă de stocare temporară ce urmează a fi realizată. Depozitarea se realizează pe timp limitat până la finalizarea și operaționalizarea depozitului conform realizat în cadrul CMID Sârbi, măsura fiind determinate de situaţia de urgenţă apărută în scopul asigurării continuității serviciului de salubrizare.
          (2) Până la realizarea noii platforme temporare de stocare a deșeurilor, deșeurile biodegradabile și reziduale mixte din zonele de colectare 2-3 vor fi stocate temporar pe platforma amenajată la Sighetu Marmației de operatorul delegat pentru colectarea și transportul deșeurilor din zona 2 – S.C. HERODOT S.A.
          Art.3. Se aprobă, cu caracter temporar datorită situației de urgenţă apărute, sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat din zonele 1 și 4 de colectare, în stația de sortare proprie a operatorului delegat al CMID – S.C. DRUSAL S.A, până la operaționalizarea stației de sortare din cadrul CMID Sârbi.
          Art.4. (1) Tariful pentru stocarea temporară a deșeurilor pe platforma amenajată la Satul Nou de Jos este cel rezultat din nota de fundamentare prezentată de operatorul S.C. DRUSAL S.A. respectiv 207,17lei/tonă și cuprinde costurile de amenajarea a platformei, eliminarea şi/sau valorificarea deșeurilor, contribuția pentru economia circulară precum și toate costurile de operare. În calculul acestor tarife nu se cuprinde redevență.
          (2) Tariful pentru stocarea temporară a deșeurilor biodegradabile și reziduale mixte colectate în amestec pentru depozitarea pe platforma ce urmează a fi realizată pe noul amplasament vor fi stabilite ulterior, pe baza fundamentării prezentate de operator, cuprinzând costurile prezentate în alineatul precedent.
          Art.5. Tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor din zonele de colectare 1 și 4 realizată în stația de sortare proprie a operatorului delegat este cel aprobat pentru stațiile de sortare din cadrul CMID respectiv 277,54 lei/tonă fără T.V.A. și include şi redevența stabilită prin contractul de delegare.
          Art.6. Pentru amenajarea noii platforme de stocare temporară a deșeurilor Delegatarul va pune la dispoziție, cu titlu gratuit, operatorului Delegat suprafaţa de teren necesară în vederea amenajării acesteia. Suprafața de teren pusă la dispoziție și amplasamentul acesteia urmează a fi aprobate ulterior după întocmirea documentelor cadastrale necesare.
          Art.7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Tehnice şi Investiții;
 • Unității de Implementare a Proiectului;
 • ADIGIDM Maramureş;
 • S.C. DRUSAL S.A.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Nr. 282
Baia Mare, 29 noiembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi „pentru” şi şapte neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.