Hotărârea nr. 245 din 29.10.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Caietului de Sarcini al Serviciului Public de Salubrizare al judeţului Maramureș, cuprinzând activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 205/2015, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul Direcției de Dezvoltare și Implementare a Proiectelor - Unitatea de Implementare a Proiectului SMID;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Având în vedere dispoziţiile:
 • art. III din O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 • Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
 • O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;
          Ținând seama de dispozițiile art. 17 din Legea nr. 211/2011 cu modificările și completările ulterioare;
          În baza prevederilor art. 22, alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), alin. (2), lit. b), alin. (5), lit. m), art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Tabelul nr. 2 „Cantități de deșeuri prognozate a fi generate în județul Maramureș”; „Tabelul cuprinzând cantitățile de deșeuri ce intră în stațiile de transfer”; „Tabelul nr. 4 Cantitățile de deșeuri ce intră în stațiile de sortare”; „Tabelul nr. 5 Cantități de deșeuri reciclabile ce rezultă din stațiile de sortare”; „Tabelul nr. 7 Cantitățile de deșeuri ce intră și ies din TMB” și „Tabelul nr. 9 Flux de deșeuri și cantități estimate să ajungă în depozit” cuprinse în Partea întâi – Informații Generale a Caietului de sarcini al Serviciului Public de Salubrizare a județului Maramureș se înlocuiesc cu tabelele ce constituie Anexele 1- 6 la prezenta hotărâre.
          Art.II. Partea a doua - Caietul de sarcini al Serviciului Public de Salubrizare al Județului Maramureș pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor aprobat ca Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 165/2015 privind înființarea și organizarea Serviciului Public de Salubrizare al Județului Maramureș cuprinzând Centrul de Management Integrat al Deșeurilor se modifică și se completează după cum urmează:
 1. Indicatorul prevăzut la a doua linie a articolului 12 se modifică și va avea următorul conținut: „Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat pe fracții transferate fără a fi amestecată, raportată la cantitatea totală de deșeuri, colectate separat pe fracții, intrată în stația de transfer, valoarea acestui indicator trebuind să fie de 100%”;
 2. Indicatorul prevăzut la a șasea linie a articolului 12 se elimină;
 3. Indicatorul prevăzut la prima linie a art. 17 se elimină;
 4. După a doua linie a articolului 17 se introduce un nou indicator cu următorul conținut: „Cantitatea de deșeuri periculoase din deșeuri menajere colectate în CCDV-uri trimise la tratare/eliminare de către operatorul CMID. Valoarea acestui indicator trebuind să fie 100%”;
 5. Indicatorul prevăzut la a șasea linie a articolului 17 se elimină;
 6. Indicatorul prevăzut la prima linie a articolului 24 se modifică și va avea următorul conținut: „Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare, ca procent din cantitatea totală de deșeuri acceptată la stațiile de sortare. Valoarea acestuia trebuie să fie minim 70%”;
 7. Indicatorii prevăzuți la liniile a doua, a treia, a patra și a opta de la articolul 24 se elimină;
 8. Indicatorii prevăzuți la liniile a doua, a treia, a patra și a opta de la articolul 31 se elimină;
 9. La articolul 31 se introduc patru noi indicatori de performanţă cu următorul conținut:
  • Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano-biologică. Valoarea acestui indicator trebuind să fie minim 3%;
  • Cantitatea de deșeuri trimisă la depozitare, ca procent din cantitatea totală de deșeuri admisă în TMB. Valoarea acestui indicator trebuind să fie maxim 65%;
  • Cantitatea de deșeuri trimisă la depozitare din deșeurile verzi acceptate la compostare. Valoarea acestui indicator trebuind să fie de maxim 10%;
  • Cantitatea totală de deșeuri metalice feroase trimisă anual la reciclare din cantitatea totală de deșeuri acceptată în TMB. Valoarea acestui indicator trebuie să fie de minim 1%”;
 10. Alineatul (1) al articolului 34 se modifică și va avea următorul conținut: „Depozitul de deșeuri conform de la Sârbi este proiectat a fi constituit din patru celule de depozitare realizate în etape , pe măsura umplerii celulelor anterioare”;
 11. După articolul 36 se introduce un articol nou cu următorul conținut: „În sarcina operatorului delegat este achitarea contribuției pe economia circulară prevăzută în OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, pentru întreaga cantitate de deșeuri eliminată prin depozitare. Pentru maximum 25% din cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și 65 % din deșeurile biodegradabile și reziduale mixte colectate în amestec, contribuția pentru economia circular va fi inclusă în tariful activității de sortare respectiv de tratare mecano-biologică și depozitare. Pentru toate cantitățile de deșeuri depozitate peste aceste limite contribuția pentru economia circulară se suportă de operatorul delegat”;
 12. La articolul 39 se introduce un nou indicator de performanţă cu următorul conținut: „Încadrarea în cantitatea maxima de deșeuri biodegradabile admise la depozitare, calculată ca reprezentând 35% din cantitatea de deșeuri biodegradabile generate în anul 1995 în județ. Această cantitate trebuie să fie de maximum 39.812 t./an”;
 13. Indicatorii de performanţă de la liniile a treia, a patra, a cincea și a noua de la articolul 39 se elimină.
          Art.III. Caietul de sarcini al Serviciului Public de Salubrizare al județului Maramureș va fi reeditat cu modificările și completările din prezenta hotărâre.
          Art.IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
 • Unității de Implementare a Proiectului SMID;
 • S.C. „DRUSAL” S.A.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Nr. 245
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.