JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru completarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, care beneficiază de finanţare nerambursabilă, conform ghidului de finanţare pentru anul 2019

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr.12655/2019;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr. 12121/2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile:
 • Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O. G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ghidului solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 81/23 aprilie 2019;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 62/23 aprilie 2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019, pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă completarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, care beneficiază de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale selectate în baza Ghidului solicitantului și sumele alocate fiecărui proiect, declarate eligibile la sesiunea de finanțare nerambursabilă, cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Maramureş nr. 134/26.06.2019, cu pozițiile cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se radiază pozițiile nr. 42, 56 și 64 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 134/26.06.2019.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Beneficiarilor finanţărilor nerambursabile.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 235
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.