JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 62/ 23 aprilie 2019 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul propriu al județului Maramureș, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, prin care au fost alocați 900 mii lei pentru finanțarea programelor și acțiunilor cultural – educațional ale U.A.T – urilor din județul Maramureș;
          Ţinând cont de solicitările unor unități administrativ – teritoriale din județul Maramureș pentru susținerea financiară în vederea organizării unor evenimente cultural - educaționale;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art.196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 215 mii lei, din bugetul județului Maramureș, pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ – teritoriale din județul Maramureș, cuprinse în anexa 1 la prezenta hotărâre.
          Art.2. Evenimentele cultural-educaționale, vor face obiectul Acordurilor ce vor fi încheiate între Județul Maramureş prin Consiliul județean și unitățile administrativ – teritoriale beneficiare, conform modelului cadru prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartimentului Educație, Cultură, Sport, Culte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Unităților administrativ – teritoriale interesate.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 187
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.