JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă, în domeniul tineret, declarate eligibile la sesiunea de finanțare din anul 2019

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică și propunerile comisiei de selectare a solicitărilor de finanțate nerambursabilă;
          Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârile Consiliului Județean Maramureș nr. 59/2019 de aprobare a bugetului propriu al judeţului Maramureş şi nr. 80/2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 5 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă lista programelor, proiectelor și acțiunilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă și a sumelor alocate fiecărui program, proiect și acțiune din domeniul tineretului, declarate eligibile la sesiunea de finanțare din anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Beneficiarilor finanțărilor nerambursabile.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, o „abţinere” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 137

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.