Hotărârea nr. 204 din 12.12.2008

JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2008 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, Luând în considerare solicitarea instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş; Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.186 din 25 noiembrie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008; În temeiul art.19 alin. (2) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 art. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2008 prin diminuarea veniturilor şi a cheltuielilor totale cu suma de 501,81 mii lei, ca urmare a modificării veniturilor după cum urmează: • - 4.122,81 mii lei Venituri proprii formate din impozite, taxe, alte venituri proprii, • +3.621,00 mii lei Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor. (2) Structura modificărilor la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri, este redată în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. (1) Se aprobă desfăşurarea pe activităţi şi instituţii publice a influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2008, după cum urmează: INSTITUŢII, ACTIVITĂŢI Influenţe mii lei TOTAL GENERAL din care: -501.81 1. Alte servicii publice generale -1.800,00 • COFINANŢAREA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR DE INTERES JUDEŢEAN -1.800,00 2.Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (dobânzi la împrumut) -282,00 3. Apărare 15,00 • CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ 15,00 4. Ordine publică şi siguranţă naţională 15,00 • INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MARAMUREŞ “GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” (APĂRARE CIVILĂ) 15,00 5. Învăţământ 77,86 • ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE NR.2 BAIA MARE 50,00 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII ( SPECIALĂ) BAIA MARE 25,00 • CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 13,00 • CONSILIUL JUDEŢEAN –plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -10,14 6. Cultură, recreere şi religie -3,90 • CONSILIUL JUDEŢEAN –plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -3,90 7. Asigurări şi asistenţă socială 999,23 • DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMUREŞ – protecţia copilului şi asistenţă socială a persoanelor cu handicap 1.000,00 • CONSILIUL JUDEŢEAN –plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -0,77 8.Transporturi 477,00 • REGIA AUTONOMĂ “AEROPORTUL BAIA MARE” – transferuri pentru investiţii 477.00 (2) Desfăşurarea modificării cheltuielilor pe instituţii, titluri, articole şi alineate, este redată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Direcţiei tehnice; • Direcţiei economice; • Direcţiei de patrimoniu şi logistică; • Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii; • Instituţiilor interesate. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 12 decembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 12 decembrie 2008 Nr. 204

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.