JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2008 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei economico financiare; Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate precum şi prognoza realizării veniturilor înscrise în bugetul propriu al judeţului; În temeiul art.19 alin. (2) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 art. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2008 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor totale cu suma de 50 mii lei, ca urmare a majorării veniturilor proprii. (2) Structura modificărilor la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri, este redată în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. (1) Se aprobă desfăşurarea pe activităţi şi instituţii publice a influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2008, după cum urmează: INSTITUŢII, ACTIVITĂŢI Influenţe mii lei TOTAL GENERAL din care: 50 1. Autoritaţi publice şi acţiuni externe-Consiliul judeţean (reparaţii capitale) -521 2.Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi –Consiliul Judeţean (dobânzi şi comisioane la împrumut) -1,130 3. Învăţământ 200 • ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE VIŞEU DE SUS 130 • ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE TG. LĂPUŞ 70 4. Cultură, recreere şi religie -799 • BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "PETRE DULFU" BAIA MARE 213 • MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ “CENTRUL ARTISTIC” BAIA MARE -172 • MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE BAIA MARE -224 • ŞCOALA DE ARTE "LIVIU BORLAN" BAIA MARE -616 5. Asigurări şi asistenţă socială 2.300 • DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMUREŞ – protecţia copilului şi asistenţă socială a persoanelor cu handicap 2.300 (2) Desfăşurarea modificării cheltuielilor pe instituţii, titluri, articole şi alineate, este redată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 356,52 mii lei, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând proiecte ale Centrului judeţean de informare, consiliere şi formare profesională "Pentru Voi". Art.4. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” pentru bugetul propriu, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Direcţiei tehnice; • Direcţiei economice; • Direcţiei de patrimoniu şi logistică; • Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii; • Instituţiilor interesate. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă” în şedinţa ordinară a Cosniliului judeţean Maramureş din 28 octombrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 octombrie 2008 Nr. 177

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.