PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2021

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2021

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul Direcției Economice și Patrimoniu nr.15612/08.10.2020;
          În baza prevederilor:
 • art.27 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 • ale art. 474, 484, 486, 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • ale art.4 lit.a), lit.a1) și lit.e); art. 6 alin.(2) şi (3); art.7 alin.(16) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • ale art.41 alin.(2),(3),(21) şi (22) lit.b), art.47 alin.(7) și (10) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor aprobată prin Legea nr. 82 /1998 cu modificările şi completările ulterioare;
 • ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabilesc taxele şi tarifele locale pentru anul 2021, care constituie venituri ale bugetului județului Maramureș și ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Maramureș, cuprinse în anexele 1 - 11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului-Judeţul Maramureș;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcției Arhitect Șef;
 • Direcției Tehnice și Investiții;
 • Direcției Economice şi Patrimoniu;
 • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Instituțiilor din subordine.

PREŞEDINTE,
Gabriel-Valer Zetea
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 223
Baia Mare, 21.10.2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.