PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti în Judeţul Maramureş, pentru anul fiscal 2021

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti în Judeţul Maramureş, pentru anul fiscal 2021

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş; 
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică nr. 1054/2021;
 • Adresa nr.137/19.01.2021 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Maramureş înregistrată la Consiliul Județean Maramureş cu nr. 966/2021;
          Ținând cont de prevederile:
 • art. 6, alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, norme aprobate prin H.G. nr. 1064/2013;
 • art. 84, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţie publică, republicată;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabileşte preţul mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti în Judeţul Maramureş la 60 lei/tonă masă verde pentru anul fiscal 2021.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Maramureş;
 • Consiliilor locale din judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Avizat de legalitate
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 14
Baia Mare, 20 ianuarie 2021

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.