JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind demararea procedurii de constituire a comisiei paritare de la nivelul Consiliului Județean Maramureș

          Având în vedere:
 • Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Maramureș nr. 253/18.09.2014 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul Consiliului Județean Maramureș;
 • Prevederile art. 488 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3-9 din H.G. 833/2007, privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare în încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 191, aliniat (1), litera f) și a art. 196, aliniat (1), litera b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
          Președintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIȚIE

          Art.1. (1) În perioada 17.03.2021-24.03.2021, se va desfășura procedura de desemnare a membrilor titulari, a membrilor supleanți, a secretarului titular și a secretarului supleant ce vor face parte din comisia paritară.
          (2) Comisia paritară va fi constituită la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș.
          Art.2. (1) Comisia paritară constituită la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș va fi compusă dintr-un număr de 4 membri titulari și 2 membri supleanți.
          (2) Membrii titulari ai comisiei paritare sunt desemnați astfel:
 1. jumătate de către Președintele Consiliului Județean Maramureș;
 2. jumătate de către organizația sindicală reprezentativă a funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Maramureș, în condițiile legii, ori prin votul majorității funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Maramureș, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat.
          (3) Membrii supleanți sunt desemnați cu respectarea principiului parității și al asigurării reprezentativității părților.
          (4) Președintele comisiei paritare este ales prin votul membrilor titulari ai acesteia, pe o perioadă de un an, iar mandatul său nu poate fi reînnoit succesiv. Rezultatul alegerii se aduce de îndată la cunoștința Președintelui Consiliului Județean Maramureș.
          (5) Pot fi membri în comisia paritară numai funcționarii publici definitivi care au o bună reputație profesională.
          (6) Nu poate fi membru al comisiei paritare funcționarul public care se află în următoarele situații:
 1. este soţ, rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu conducătorul autorităţii ori instituţiei publice sau cu membrii organelor de conducere ale sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici;
 2. este membru, membru supleant sau preşedinte al comisiei de disciplină;
 3. a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii;
 4. a fost condamnat prin sentinţă definitivă şi irevocabilă pentru fapte de natură penală, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
          (7) Comisia paritară va avea un secretar titular și un secretar supleant, numiți de Președintele Consiliului Județean Maramureș prin actul administrativ de constituire a comisiei paritare. Secretarul titular și secretarul supleant sunt funcționari publici în cadrul Consiliului Județean Maramureș și nu sunt membri ai acesteia.
          (8) Contestațiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară pot fi depuse la Președintele Consiliului Județean Maramureș de orice funcționar public interesat din cadrul Consiliului Județean Maramureș, în scris și motivat, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii procedurii de desemnare.
          (9) Președintele Consiliului Județean Maramureș verifică contestațiile, iar în cazul în care le consideră întemeiate anulează rezultatul procedurii de desemnare, dispunând reluarea acesteia.
          (10) În urma finalizării procedurii de desemnare și a soluționării contestațiilor depuse, membrii și secretarul comisiei paritare, precum și supleanții acestora sunt numiți prin actul administrativ al Președintelui Consiliului Județean Maramureș în termen de 15 zile lucrătoare.
          (11) Membrii comisiei paritare sunt numiți pe o perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată.
          (12) Comisia paritară își exercită mandatul de la data constituirii comisiei paritare nou-alese.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează Biroul de Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Maramureș care va elabora procedura privind alegerile reprezentanților funcționarilor publici în cadrul comisiei paritare.
          Art.4. Împotriva prezentei dispoziții se poate face plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
          Art.5. Prezenta dispoziție se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Maramureș, prin afișare la sediul instituției și pe pagina web a Consiliului Județean Maramureș;
 • Biroului Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Maramureș.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Nr. 86 
Data: 15.03.2021

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.