JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

          Având în vedere:
 • Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Maramureș, nr. 86/15.03.2021 privind demararea procedurii de constituire a comisiei paritare la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș;
 • Adresa Sindicatului din Administrație Maramureș nr.14/26.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Maramureș sub numărul 5924/26.03.2021, prin care ne sunt comunicate persoanele desemnate ca membrii titulari și membrul supleant în vederea constituirii comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș;
 • Adresa nr. 6200 din data de 30.03.2021 privind numirea de către Președintele Consiliului Județean Maramureș, a membrilor titulari, membrului supleant, secretarului titular și a secretarului supleant în cadrul comisiei paritare;
          Analizănd prevederile:
 • Art.488 din O.U.G.nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 • Art. 3, art. 4 lit. b), art. 6 alin. (1) - (2), art. 7, art. 8 alin. (1)-(2), art. 9 alin. (1), art.11, art. 15, art. 33 și art. 35 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective,
          În temeiul prevederilor art. 191 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Județean Maramureș emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Începând cu data prezentei, se constituie Comisia paritară pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș, în următoarea componență:
          Membri titulari din partea conducătorului instituției:
 1. Breban Claudia Maria – Director executiv DDIP;
 2. Lazăr George Radu – Arhitect șef – Direcția ,,Arhitect Șef”;
          Membri titulari din partea funcționarilor publici:
 1. Ruzsa Delia Larisa - Șef serviciu – DDIP;
 2. Barbul Gerrard Gabriel – Șef serviciu – DEP;
          Membru supleant din partea conducătorului instituției:
 1. Petruț Adriana Maria – Director executiv – DEP;
          Membru supleant din partea funcționarilor publici:
 1. Cocoșilă Dan Mugurel – Consilier I superior – Serviciu Relații Publice;
          Sectretar titular:
 1. Gherghel Camelia Anișoara – Consilier I superior – Birou Resurse Umane;
          Secretar supleant:
 1. Ilieș Anuța – Consilier I superior – Birou Resurse Umane.
          Art.2. Președintele comisiei paritare este ales prin votul membrilor titulari ai acesteia, pe o perioadă de un an, iar mandatul său nu poate fi reînnoit succesiv.
          Art.3. Membrii comisiei paritare sunt numiți pentru o perioadă de trei ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată.Comisia paritară își exercită mandatul de la data constituirii până la data constituirii comisiei paritare nou – alese.
          Art.4. Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei paritare, președintele, membrii și secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia și se acordă doar în lunile în care comisia paritară își desfășoară activitatea, pe baza proceselor-verbale ale ședințelor acesteia.
          Art.5. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștiință publică prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet proprie și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Biroului resurse umane;
 • Membrilor comisiei paritare.

PREŞEDINTE,
Ionel Ovidiu BOGDAN
Constrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
Aurica TODORAN
Nr. 119
Data: 14.04.2021

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.