Consiliul judeţean Maramureş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator public

17 Iulie 2015

Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 18 august 2015 ora 1000 la sediul unităţii (proba scrisă), concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator public
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢ

Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 18 august 2015 ora 10.00 la sediul unităţii (proba scrisă), concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator public

Condiţiile de participare la concurs sunt:
 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: economic, administrativ, juridic, tehnic;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (scris, citit, vorbit) – nivel mediu;
 • Experienţă în administraţia publică, managementul instituţiilor publice, regiilor autonome sau societăţilor comerciale.

Concursul constă în trei etape succesive:
 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Consiliului judeţean Maramureş până la data de 07 august 2015, ora 1200.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
BIBLIOGRAFIE

Administrator public

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic a! acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de administrator public judeţean

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care v-a conţine următoarele elemente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare,
 2. copia actului de identitate,
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice,
 4. copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor,
 5. cazierul judiciar,
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate,
 7. curiculum vitae,
 8. declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani,
 9. declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege,
 10. recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.