Consiliul Judeţean Maramureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante la Biroul informare turistică şi salvamont


Consiliul Judeţean Maramureş organizează în data de 28.06.2016 ora 10 ( proba scrisă) şi în 30.06.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional principal la Biroul informare turistică şi salvamont.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREŞ

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Maramureş organizează în data de 28.06.2016 ora 10 ( proba scrisă) şi în 30.06.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional principal la Biroul informare turistică şi salvamont.

Biroul informare turistică şi salvamont – consilier I principal

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, juridice, ştiinţe sociale şi politice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 5 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III-a, până pe data de 16 iunie 2016, ora 15,00 la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir CICEU
ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Ataşăm în continuare formatul standard al Adeverinţei, care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, dobândită după data de 01.01.2011, aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013.


BIBLIOGRAFIE
la concursul din data de 28-30 iunie 2016 pentru recrutarea funcţiei publice de execuție din cadrul Biroului informare turistică și salvamont

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2) , cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 755/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/ 1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;
 6. H.G. nr. 33/2000 privind aprobarea Metodologiei de înscriere, atestare și a criteriilor de evidențiere a patrimoniului turistic, cu modificările și completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism, precum și pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor și proiectelor de investiții în turism, cu modificările și completările ulterioare;
 8. O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată;
 9. Ordin nr.1096 /2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 9/ 2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările şi completările ulterioare;

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.