Consiliul Judeţean Maramureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului relaţii publice şi promovarea judeţului


Consiliul Judeţean Maramureş organizează în data de 23.06.2016 ora 10 ( proba scrisă) şi în 27.06.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului relaţii publice şi promovarea judeţului.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Maramureş organizează în data de 23.06.2016 ora 10 ( proba scrisă) şi în 27.06.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului relaţii publice şi promovarea judeţului.

 • Serviciul relaţii publice şi promovarea judeţului - Şef serviciu

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe juridice sau economice;
 • studii de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere: minimum 2 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, până pe data de 10 iunie 2016, ora 13,00 la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir CICEU

ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Ataşăm în continuare formatul standard al Adeverinţei, care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, dobândită după data de 01.01.2011, aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013.
BIBLIOGRAFIE

la concursul din data de 23-27 iunie 2016 pentru recrutarea funcţiei publice de conducere de şef serviciu din cadrul Serviciului relaţii publice şi promovarea judeţului

 1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2) , cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Strategia de dezvoltare a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020, capitolul 4 aprobată prin HCJM nr.78/2016 link (www.strategiedezvoltare.cjmaramures.ro).
 10. Strategia naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 – partea III- Obiective ţintă şi modalităţi de acţiune la orizont 2013,2020,2030, conform orientărilor strategice ale UE;

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.