Consiliul judeţean Maramureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică – Compartiment educaţie, sănătate, asistenţă socială.

10 Iulie 2015

Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 11.08.2015 ora 10 ( proba scrisă) şi în 13.08. 2015 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică – Compartiment educaţie, sănătate, asistenţă socială.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢĂ

Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 11.08.2015 ora 10 ( proba scrisă) şi în 13.08. 2015 ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică – Compartiment educaţie, sănătate, asistenţă socială.

Direcţia juridică şi administraţie publică – Compartimentul educaţie, sănătate, asistenţă socială
 • Consilier clasa I, grad profesional principal

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Consilier I principal

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor, minim 5 ani;
 • utilizare calculator – nivel mediu (Word, Excel )

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III-a, respectiv până la data de 29.07.2015, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir CICEU

ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
BIBLIOGRAFIE
la concursul din data de 11-13 august 2015 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier principal din cadrul DJAP - Comp. educaţie, sănătate şi asistenţă socială

 1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice allocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 5. O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.


Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.