Concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treapta profesională I la Compartimentul administrativ din cadrul Serviciului de logistică și administrativ.

28 Decembrie 2015

Consiliul județean Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 46 organizează concurs în data de 20 ianuarie 2016, ora 10 (proba scrisă) și în data de 22 ianuarie 2016, ora 12 (proba interviu) în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treapta profesională I la Compartimentul administrativ din cadrul Serviciului de logistică și administrativ.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

ANUNŢ

Consiliul județean Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 46 organizează concurs în data de 20 ianuarie 2016, ora 10 (proba scrisă) și în data de 22 ianuarie 2016, ora 12 (proba interviu) în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treapta profesională I la Compartimentul administrativ din cadrul Serviciului de logistică și administrativ.

Condiţii generale de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice de participare:
 • 1 post - Muncitor calificat, treapta profesională I


 1. studii generale sau medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. să posede atestat de calificare profesională în meseria de tâmplar;
 3. să aibă minim 1 an vechime în meseria de tâmplar;


Bibliografia:
 1. Legea nr. 319 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;


Acte necesare la dosar:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii şi instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări , precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;


• Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Calendar de desfășurare a concursului:
 • selecția dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • comunicarea rezultatelor la fiecare probă se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
 • comunicarea rezultatelor finale: termen o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru ultima probă;
 • depunere contestații: termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise/interviului/probei practice, sub sancțiunea decăderii din acest drept;
 • soluționarea contestațiilor: o zi lucrătoare


Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Consiliului județean Maramureș până la data de 12 ianuarie 2016, ora 16,30.

Relații suplimentare privind bibliografia și conținutul dosarului de înscriere se pot obține la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon: 0262/214659, int. 125.

Persoană de contact: Simicorescu Sorina

PREȘEDINTE,
Zamfir CICEU

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.