Concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului gestiunea integrată a deşeurilor

23 Octombrie 2015

Consiliul judeţean Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 46 organizează concurs în data de 16.11.2015, ora 10 (proba scrisă) şi în data de 18.11.2015, ora 13 (proba interviu) în vederea ocupării pe perioadă determinată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului gestiunea integrată a deşeurilor.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢ

Consiliul judeţean Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 46 organizează concurs în data de 16.11.2015, ora 10 (proba scrisă) şi în data de 18.11.2015, ora 13 (proba interviu) în vederea ocupării pe perioadă determinată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului gestiunea integrată a deşeurilor.

Condiţii generale de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice de participare:
 • 1 post – Inspector specialitate II
 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe inginereşti, cu specializările: inginerie electrică, inginerie mecanică, inginerie electromecanică, inginerie electrotehnică, mecatronică;
 2. vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an
 3. cunoştinţe de operare PC: nivel mediu (Word, Excel);

 • 1 post - Consilier juridic debutant
 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 2. cunoştinţe de operare PC: nivel mediu (Word, Excel);


Bibliografia pentru postul de consilier juridic debutant:
 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
 5. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , cu modificările şi completările ulterioare;


Bibliografia pentru postul de inspector specialitate II:
 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
 4. Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată;
 5. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora,cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 265/2006 privind aprobarea O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului;
 7. H.G. nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptive a lucrărilor de montaj, utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie;
 8. Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, republicată;


Acte necesare la dosar:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii şi instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


Calendar de desfăşurare a concursului:
 • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • comunicarea rezultatelor la fiecare probă se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
 • comunicarea rezultatelor finale: termen o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru ultima probă;
 • depunere contestaţii: termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/interviului/probei practice, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
 • soluţionarea contestaţiilor: în termen de maximum o zi lucrătoare;
 • afişare rezulate finale – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Consiliului judeţean Maramureş până la data de 06.11.2015, ora 14.00.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon: 0262/214659, int. 125.

Persoană de contact: Simicorescu Sorina.

PREŞEDINTE,
Zamfir CICEU

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.