Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante la Direcția arhitect șef

01 Iulie 2016

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 01.08.2016 ora 10 ( proba scrisă) și în 03.08.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante: [...]
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

ANUNŢ

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 01.08.2016 ora 10 ( proba scrisă) și în 03.08.2016 ora 13 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante:

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Compartiment baza de date G.I.S

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea arhitectura, urbanism, peisagistica, construcții civile, industriale și agricole, instalații, căi ferate, drumuri și poduri, construcții hidrotehnice, geografie, geodezie, topografie, cadastru;

Consilier, clasa I, grad profesional debutant – 1 post
 • fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • cunoștințe de operare pe calculator – Office, ArcGis, AutoCAD – nivel mediu;

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – 1 post
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice: minimum 1 an;
 • cunoștințe de operare pe calculator – Office, ArcGis, AutoCAD – nivel mediu;


Compartiment autorizare și disciplina în construcții


Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea arhitectura, urbanism, peisagistica, construcții civile, industriale și agricole, instalații, căi ferate, drumuri și poduri, construcții hidrotehnice;

Consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice: minimum 9 ani;
 • cunoștințe de operare pe calculator – Office- nivel mediu;

Consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice: minimum 5 ani;
 • cunoștințe de operare pe calculator – Office – nivel mediu;

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – 2 posturi
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice: minimum 1 an;
 • cunoștințe de operare pe calculator – Office – nivel mediu;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, până pe data de 21.07.2016, ora 15,00 la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gh. Șincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureș.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Bibliografia pentru recrutarea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei arhitect şef

Compartiment baza de date G.I.S.
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 215/2011 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare .
 • Legea nr. 350/ 2001, actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • Ordonanţă nr. 4/ 2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România;
 • Legea nr. 190/ 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
 • Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, republicată şi actualizată, privind protejarea monumentelor istorice;

Compartiment autorizare si disciplina in constructii
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 215/2011a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 50/ 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
 • Legea nr. 350/ 2001, actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, republicată şi actualizată, privind protejarea monumentelor istorice;
 • Hotărârea de Guvern nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările si completările ulterioare;

ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • copia actului de identitate; - copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Ataşăm în continuare formatul standard al Adeverinţei, care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, dobândită după data de 01.01.2011, aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.